Policy Google Drive

Policy för integritetsskydd

Bakgrund
Gespage utskriftslösning är en plattform för att ge kunden bättre tillgänglighet, struktur, säkerhet, miljöuppföljning och ekonomi i sin utskriftsmiljö. Detta sker med hjälp av funktioner som s.k. säkra utskrifter, Follow me print,  Print2me, åtkomstkontroll, regelstyrning, statistik, kvotahantering m.m.

Gespage används hos företag, myndigheter, kommuner, lärosäten, bibliotek m.fl.

Förutsättningen för att kunna ansluta Gespage mobile är att den som tillhandahåller Gespage utskriftslösning gör denna funktion tillgänglig för användarna.

Beskrivning
Appens huvudsyfte är att ge användaren möjlighet att kunna skriva ut och från och lagra till sin Google drive genom att ansluta till en eller flera Gespage utskriftsplattformar som finns på dennes arbetsplats, studieplats eller t.ex. bibliotek.

Datainsamling
Electronic Purse Sweden AB samlar inte in några personliga data från användarens enhet.
All datalagring för appen sker lokalt på respektive installation av Gespage.

Behörigheter och åtkomst till funktioner i enheten
För att det skall kunna fungera tekniskt måste appen ha tillgång till vissa rättigheter i ert Google konto.

Fullständiga rättigheter så som läs och skriv måste godkännas. Detta för att kunna erbjuda möjligheter att integrera Google drive mot Gespage.

Visa/läs-rättigheter.
Detta behövs för att kunna ladda ner och skriva ut dokument direkt från Google drive.

Skrivrättigheter (redigera och skapa)
Detta för att kunna lagra dokument, som tex skannas från en MFP (Multi-function printer).

Radera
Detta för att kunna radera filer som tex har skapats via Gespage

Grundläggande kontoinformation
Detta behövs för att kunna erbjuda integration till Google drive

Kryptering av data
All kommunikation som sker mellan Gespage server och Google tjänster sker krypterat enligt Googels standard för https.

Frågor
Om du har frågor om vår policy för integritetsskydd är du välkommen att kontakta oss på support@epu.se

Privacy Statement

General description of Gespage
Gespage printing solution is a platform to give the customer, among other features, a better structure, security, economy and environmental statistics in its printing environment. It is provided by functions like secure printing, follow me print, Print2me, access control, printing rules, statistics, quota etc.

Gespage is used in companies, authorities, communes, schools, universities, libraries and others.

A prerequisite for using Gespage mobile is, that this feature is made available for the users by the owner of a Gespage printing system.

Purpose of the Gespage Mobile app
The main purpose of the app is to give the user the ability to print from and save to their Google drive by connecting to one or more Gespage printing platforms located at their workplace, study site or eg. library.

Collecting of data
Electronic Purse Sweden AB does not collect any personal data from user’s device.

All data storage for the app takes place locally on the respective installation of Gespage.

What do we use in your mobile unit, and why
For it to work technically, the app must have access to certain rights in your Google account.

Full access rights such as read and write must be approved. This is to offer opportunities to integrate Google drive towards Gespage.

View / read-rights.
This is needed to download and print documents directly from Google drive.

Write rights (edit and create)
This is to be able to store documents, which are scanned for example from an MFP (Multi-function printer).


Delete
This is to be able to delete files that have been created via Gespage

Basic account information
This is needed to offer integration to Google drive

Encryption of data
All communications that occur between Gespage server and Google services are encrypted according to Googels https demands.

Questions
If you have any questions about our Privacy statement you are welcome to contact us at support@epu.se